Projekt „Dobry Początek”

Fundacja Szczęśliwej Drogi w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Społecznym w Łodzi oraz Fundacją Robinsona Crusoe realizuje projekt pn. „Dobry Początek” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1. Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt kierowany jest do 470 wychowanków Łódzkiej Pieczy Zastępczej. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 470 (197K, 273M) usamodzielniających się lub przygotowywanych do procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej z Łodzi.

Cel zostanie osiągnięty w okresie do 31.12.2022r. poprzez objęcie każdego uczestnika ścieżką reintegracji przy wykorzystaniu instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, przygotowaną na podstawie diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

Działania realizowane w projekcie zapobiegną marginalizacji i wykluczeniu Uczestnika Projektu z życia społecznego, poprzez przygotowanie do prawidłowego pełnienia ról społecznych, w tym roli pracownika i rodzica. Ułatwią uczestnikom projektu start w dorosłe życie, w tym przygotują ich do poszukiwania, podjęcia i utrzymania zatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2020 r. – 31 maja 2023 r.
Całkowita wartość projektu: 3 531 332, 60 zł 
Dofinansowanie projektu z UE: 3 001 482, 60 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 
Oś IX: Włączenie społeczne 
Działanie IX.1: Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Poddziałanie IX.1.1: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

Wsparcie w ramach projektu „Dobry Początek”: 
– usługi asystenta usamodzielnienia, 
– wyjazdy diagnostyczne określające , 
– wsparcie specjalistów: psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, tutorów. 
– zajęcia z zakresu terapii uzależnień indywidualnej i grupowej, 
– wyjazdowe warsztaty psychoedukacyjne – określające mocne strony uczestników projektu, 
– grupy wsparcia dla młodych rodziców, 
– korepetycje,
– superwizja dla kadry.

Harmonogram działań w Projekcie „Dobry Początek” Fundacji Szczęśliwej Drogi.

Zadanie 2 Asystenci Usamodzielnienia

 • spotkania indywidualne dostosowane są do potrzeb Uczestników Projektu i odbywać się mogą 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-20:00, zgodnie z potrzebami;
 • spotkania indywidualne na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2 U Łódź) odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 12-20.

Zadanie 3Daty warsztatów z serii Akademia Umiejętności

 • 14.01 Budżet cz. 4
 • 15.01 ABC usamodzielnienia cz.1
 • 16.01 ABC usamodzielnienia cz.2
 • 23.01 Zdrowie cz.1
 • 30.01 Zdrowie cz. 2
 • 06.03 Moja pierwsza praca cz.1
 • 20.03 Moja pierwsza praca cz.2
 • 27.03 Dobra Strona Internetu cz.1

Zadanie 4Korepetycje

 • spotkania dostosowane do potrzeb Uczestników Projektu, odbywają się na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi w Łodzi (ul. Wschodnia 69 lok 2 U Łódź) od poniedziałku do piątku w godzinach 12-20.

Zadanie 5Terapia psychologiczna i uzależnień

Terapia Psychologiczna

 • odbywa się w każdy wtorek w godzinach 12-20, oraz w ostatni piątek miesiąca w godzinach 14-18 na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi w Łodzi (ul. Wschodnia 69 lok 2 U Łódź).

Terapia Uzależnień (grupowa i indywidualna)

 • odbywa się w każdą środę w godzinach 12-20, oraz (ul. Wschodnia 69 lok 2 U Łódź).

Zadanie 6Grupa Wsparcia dla Młodych Rodziców

 • 30.01 – Spotkanie 4 – „Granice – dlaczego są tak ważne i jak umiejętnie je stawiać”.
 • 27.02 – Spotkanie 5 – „Uczucia – jak je okazywać i sobie z nimi radzić”. 
 • 20.03 – Spotkanie 6 – „Uczucia c.d. – jak je okazywać i sobie z nimi radzić”.

Spotkania odbywają się na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi w Łodzi (ul. Wschodnia 69 lok 2 U Łódź) w wyznaczone soboty w godzinach 10-14.

Zadanie 7Tutoring

 • spotkania indywidualne dostoswane są do potrzeb Uczestników Projektu i odbywać się mogą 5 dni w tygodniu w godzinach 12:00-20:00, zgodnie z potrzebami.

Zajęcia odbywały się w następujących dniach:

Styczeń Luty Marzec
04.01. 02. 02 05.03
05.01. 05. 02. 11.03.
07.01. 09.02. 15.03.
11.01. 10.02. 19.03.
15.01. 15.02. 26.03.
22.01. 24.02. 31.03.
25.01. 26.02  
26.01.    

Zadanie 8 – Warsztaty „Poznaj Swoje Mocne Strony”

 • Warsztaty wyjazdowe odbyły się w okresie 11.03.-14.03.  w Domu Rekolekcyjno- Wypoczynkowym „Dobry Zakątek” ul. Słowackiego 8, 05-510 Konstancin – Jeziorna.