Projekt „Dobry Początek”

Fundacja Szczęśliwej Drogi w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Społecznym w Łodzi oraz Fundacją Robinsona Crusoe realizuje projekt pn. „Dobry Początek” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1. Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt kierowany jest do 470 wychowanków Łódzkiej Pieczy Zastępczej. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 470 (197K, 273M) usamodzielniających się lub przygotowywanych do procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej z Łodzi.

Cel zostanie osiągnięty w okresie do 31.12.2022r. poprzez objęcie każdego uczestnika ścieżką reintegracji przy wykorzystaniu instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, przygotowaną na podstawie diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

Działania realizowane w projekcie zapobiegną marginalizacji i wykluczeniu Uczestnika Projektu z życia społecznego, poprzez przygotowanie do prawidłowego pełnienia ról społecznych, w tym roli pracownika i rodzica. Ułatwią uczestnikom projektu start w dorosłe życie, w tym przygotują ich do poszukiwania, podjęcia i utrzymania zatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2020 r. – 31 maja 2023 r.
Całkowita wartość projektu: 3 531 332, 60 zł 
Dofinansowanie projektu z UE: 3 001 482, 60 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 
Oś IX: Włączenie społeczne 
Działanie IX.1: Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Poddziałanie IX.1.1: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

Wsparcie w ramach projektu „Dobry Początek”: 
– usługi asystenta usamodzielnienia, 
– wyjazdy diagnostyczne określające , 
– wsparcie specjalistów: psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, tutorów. 
– zajęcia z zakresu terapii uzależnień indywidualnej i grupowej, 
– wyjazdowe warsztaty psychoedukacyjne – określające mocne strony uczestników projektu, 
– grupy wsparcia dla młodych rodziców, 
– korepetycje,
– superwizja dla kadry.