Kim jest tutor?
Tutor jest mądrym towarzyszem nastawionym na rozwój podopiecznego. Inspiruje, zachęca do pracy nad sobą, pomaga wyznaczać i realizować cele. Razem z podopiecznym koncentruje się na przyszłości, czyli na zadaniach, które przybliżają do realizacji celu i na rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Skupia się na mocnych stronach młodego człowieka, starając się zniwelować słabości, aż do momentu, w którym nie będą stanowiły ograniczeń dla drzemiącego w nim potencjału.

Na czym polega praca tutora z wychowankami w domu dziecka?
Tutor tworzy zindywidualizowany, długofalowy plan spotkań dostosowany do potrzeb
i możliwości podopiecznego. Rozmawia z podopiecznym w atmosferze zaufania budując z nim osobistą, bliską relację.

Cele Tutor pomaga wyznaczyć realne do osiągnięcia i akceptowalne, czyli dostosowane do możliwości podopiecznego, konkretne i określone w czasie cele. Takim celami krótkookresowymi mogą być, np. rzucenie palenia, punktualne przychodzenie do szkoły, nieopuszczanie zajęć, zaś długoterminowymi, np. zdanie matury, nauczenie się tańca.

Plan Tutor wraz z podopiecznym ustala precyzyjny plan działań prowadzących do osiągnięcia celów. Pomaga zobaczyć i zrozumieć ścieżki dojścia do celów i konieczność wykonania konkretnych zadań. Realizacja planu wymaga od podopiecznego samodzielnego podejmowania decyzji i wprowadzania ich w życie.

Konsekwencja Tutor wspiera, motywuje, pilnuje i rozlicza podopiecznego z realizacji zaplanowanych zadań. Wymaga konsekwencji w działaniu prowadzącym do realizacji celów.

Korzyści dla wychowanków
Odwołując się do mocnych stron podopiecznego tutor wzmacnia jego poczucie własnej wartości i stwarza warunki radzenia sobie ze swoimi słabościami. Wyposaża go w wiarę w sukces i szczęśliwe życie. Poprzez wyznaczanie celów, szukanie rozwiązań problemów rozwija samodzielność i zaradność życiową. Rozwija w podopiecznym umiejętność samooceny i stwarza warunki do refleksji nad sensem życia. Dzięki bliskiej i szczerej relacji „uczeń – mistrz” buduje zaufanie do dorosłych.

Podopieczny poznaje swoje mocne strony i rozwija je z tutorem
Pracę z tutorem poprzedzają warsztaty „Poznaj swoje mocne strony”, po których podopieczny otrzymuje swój profil osobowy – doskonały materiał wyjściowy do pracy z tutorem. To, opracowany przez naszą Fundację, kompleksowy program pracy z wychowankami przygotowujący ich do samodzielnego, szczęśliwego, dorosłego życia.