ZAPYTANIE OFERTOWE – TUTORING I PSYCHOLOG

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia usługę Tutoring oraz usługę Psychologa niezbędnego do prowadzenia zajęć dla Uczestników projektu o numerze RPLD.09.01.01-10-A006/19 pn. „Dobry początek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  1. Zapytanie ofertowe: POBIERZ TUTAJ
  2. Załącznik nr 1- Formularz oferty: POBIERZ TUTAJ
  3. Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu: POBIERZ TUTAJ
  4. Załącznik nr 3- Oświadczenie o braku powiązań między Wykonawcą a Zamawiającym: POBIERZ TUTAJ
  5. Załącznik nr 3a – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia: POBIERZ TUTAJ
  6. Załącznik nr 4- Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym: POBIERZ TUTAJ

Projekt „Dobry Początek” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ciag-znakow-fe-rp-wl-ue-kolor-2021-1-1024x108.jpg

Powrót do aktualności