Regulamin Usługi Newsletter

Regulamin świadczenia usługi Newsletter

I. Informacje wstępne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez:

Fundacja Szczęśliwej Drogi
al. Jerozolimskie 113/115, 02-017 Warszawa
KRS: 0000588722
NIP: 1231307213
REGON: 363140292

nr rachunku bankowego Fundacji w mBank: 73114020040000340275964920

 1. Dane kontaktowe Fundacji:
  1. adres pocztowy:

Fundacja Szczęśliwej Drogi
al. Jerozolimskie 113/115, 02-017 Warszawa

 1. adres poczty elektronicznej:

biuro@szczesliwejdrogi.org

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  1. Fundacja – podmiot określony w pkt. 2, czyli Fundacja Szczęśliwej Drogi,
  2. Newsletter – wiadomość wysyłana cyklicznie przez Fundację za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie listu elektronicznego na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, która może zawierać elementy informacji handlowej,
  3. Użytkownik – osoba, która zaakceptowała warunki regulaminu, podała niezbędne dane osobowe celem otrzymania Newslettera od Fundacji,
  4. Usługa Newsletter/Usługa – umowa zawarta między Użytkownikiem a Fundacją polegająca na wysyłaniu Newslettera,
  5. informacja handlowa – informacja w rozumieniu art. 2 pkt 2) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje i zakres Usługi Newsletter

 1. Usługa świadczona przez Fundację drogą elektroniczną polega na wysyłaniu Newslettera Użytkownikowi.
 2. Zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu i podanie przez niego niezbędnych danych osobowych stanowi zawarcie nieodpłatnej umowy Usługi Newsletter.
 3. Usługa Newsletter skierowana jest do osób pełnoletnich. Tym samym Użytkownik zawierając umowę oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.
 4. Fundacja oświadcza, że nie będzie dostarczała treści o charakterze bezprawnym.
 5. Fundacja informuje, że Newsletter może zawierać banery i linki do innych stron (np. Facebooka). W przypadku naciśnięcia takiego banneru lub linku Użytkownik może przejść do strony należącej do innego właściciela, nie zawsze związanego z Fundacją.

III. Wymagania techniczne Usługi Newsletter

 1. Do korzystania z Usługi Newsletter konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące warunki techniczne:
  1. komputer z połączeniem do Internetu (min. 512 kb/s) lub odpowiednio smartphone,
  2. aktualna przeglądarka stron internetowych np. Google Chrome, Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
  3. posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz klienta poczty elektronicznej,
  4. podanie prawidłowych danych (wolnych od błędu i literówek) w trakcie zawierania umowy o Usługę Newsletter.
 2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera lub smartphona Użytkownika.

IV. Rozwiązanie umowy

 1. Usługa Newsletter jest świadczona przez czas nieoznaczony, do czasu rezygnacji z niej przez Użytkownika. Taka rezygnacja może nastąpić:
  1. na żądanie Użytkownika, poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku wypisania się z Usługi Newsletter (zawartym w każdym Newsletterze), lub
  2. z inicjatywy Fundacji, w razie zaprzestania świadczenia Usługi Newsletter, które może nastąpić w każdej chwili bez podania przyczyny.
 2. Użytkownik może wypisać się z Usługi Newsletter w każdej chwili, bez podania przyczyny.
 3. Świadczenie Usługi Newsletter może być bezskuteczne w przypadku:
  1. podania błędnych danych podczas zapisywania się do Usługi, np. błędnego adresu e-mail,
  2. niespełnienia wymogów technicznych potrzebnych do świadczenia Usługi.

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Usługi Newsletter można składać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@szczesliwejdrogi.org
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności:
  1. opis sprawy, której dotyczy reklamacja,
  2. adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej Usługi Newsletter. Użytkownik może również wskazać inny adres poczty elektronicznej (adres e-mail) na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli chce otrzymać odpowiedź na inny adres e-mail, niż podany podczas zapisania się na Usługę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Fundacja Szczęśliwej Drogi zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

VI. Tryb zmiany Regulaminu

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej www.szczesliwejdrogi.org stosownej informacji w zakładce „Regulaminy”. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres email), podany podczas rejestracji, stosownej informacji.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.szczesliwejdrogi.org w zakładce „Regulaminy”, w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

VII. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Szczęśliwej Drogi z siedzibą w Kamionce 05-502, ul. Pod Dębami 16, KRS: 0000588722NIP: 1231307213, REGON: 363140292 z którą można skontaktować się pisząc pod powyższy adres pocztowy, lub za pomocą adresu e-mail: biuro@szczesliwejdrogi.org
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w celu wywiązania się z zawartej umowy Usługi Newsletter,
  2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO celem otrzymywania informacji o działaniach Fundacji, co ma związek z marketingiem własnym i stanowi usprawiedliwiony interes Administratora danych.
 3. Dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usługi Newsletter do czasu rozwiązania umowy. Adres e-mail jest wymagany, aby Fundacja mogła wysłać Newsletter na adres podany przez Użytkownika. Imię jest dobrowolne, ale pozwala zwracać się do Użytkownika zgodnie z jego płcią.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a jeżeli stwierdzi, że jego dane przetwarzane są w sposób nieprawidłowy, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Wszelkie prawa Użytkownik można realizować przesyłając odpowiednie żądanie na adres Fundacji: biuro@szczesliwejdrogi.org.
 6. Odbiorcą danych niezbędnych do realizacji Usługi, jest firma obsługująca naszą stronę Internetową:

CLIVIO KATARZYNA MESZKA

ul. Romańska 14

97-330 Sulejów

NIP: PL7712782209

REGON: 101620724

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 15.12.2019 r. i zastępuje wszystkie dotychczasowe uregulowania dotyczące Usługi Newsletter.