Statut

Statut ,,FUNDACJI SZCZĘŚLIWEJ DROGI”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja pod nazwą „Fundacja Szczęśliwej Drogi” zwana w dalszej części Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym na czas nieokreślony, działa na podstawie przepisów obowiązującej ustawy o fundacjach oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest wieś Kamionka/gmina Piaseczno

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

II CELE I DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7 Cele Fundacji

Celem Fundacji jest działalność na rzecz wspierania młodzieży w procesie usamodzielniania , a zwłaszcza budowanie poczucia własnej wartości, nabywanie umiejętności i kompetencji a także rozwój społeczny i kulturalny.

§ 8 Działania Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Pracę z młodzieżą metodą tutoringu.
 2. Naukę praktycznych umiejętności.
 3. Pracę w oparciu o różne metody mającą na celu wsparcie i rozwój samodzielności.
 4. Wsparcie procesu wchodzenia na rynek pracy.
 5. Programy stypendialne i szkoleniowe
 6. Organizację wyjazdów edukacyjnych.
 7. Prowadzenie mieszkań chronionych.
 8. Pomoc finansową i rzeczową osobom w trudnej sytuacji materialnej.
 9. Prowadzenie działalności badawczej, szkoleniowej, warsztatowej i treningowej służącej podnoszeniu efektywności działań edukacyjnych, terapeutycznych i organizacyjnych.
 10. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży pozostającej bez pracy.
 11. Wsparcie rozwoju gospodarczego w tym rozwój przedsiębiorczości młodych ludzi.
 12. Promocję i upowszechnianie działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki.
 13. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz promocję i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 14. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 15. Budowanie współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą (konferencje, seminaria).
 16. Promocję i organizację wolontariatu.
 17. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, kształtowanie postaw aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.
 18. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

III. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 9

Dla osiągnięcia celów, Fundacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną i działalność gospodarczą, samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

58.11.Z Wydawanie książek.

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.

63.12.Z Działalność portali internetowych.

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 11

Dochody osiągane z działalności, o której mowa w §8 i §10 przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.

IV. ORGANY FUNDACJI

Zarząd Fundacji

§ 12

Zarząd Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 4 (czterech) członków/członkiń, którzy są powoływani i odwoływani przez Fundatora

§ 13

Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

§ 14

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, choroby lub śmierci członka Zarządu, albo w skutek odwołania przez Fundatora.

§ 15

Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:

1. Nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu.

2. Istotnego naruszenia postanowień Statutu.

3. Działań na niekorzyść Fundacji.

§ 16

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, w szczególności:

1. Podejmuje decyzje, co do kierunków i strategii działania Fundacji.

2. Zarządza majątkiem i funduszami Fundacji.

3. Zatrudnia pracowników.

4. Opracowuje roczne plany finansowe i rzeczowe oraz sprawozdania z ich realizacji.

5. Uchwala regulaminy i akty wewnętrzne.

6. Uchwala zmiany w Statucie.

8. Podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji.

10. Powołuje Radę Fundacji, która pełni funkcje konsultacyjno- doradcze.

§ 17

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzygający głos przysługuje Prezesowi Zarządu Fundacji.

§ 18

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), do ważności transakcji wymagana jest uchwała Zarządu Fundacji.

§ 19

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji pełni funkcje konsultacyjno-doradcze.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków/członkiń, którzy są powoływani i odwoływani przez Zarząd Fundacji.
 3. Przewodniczącego Rady Fundacji powołuje Prezes Zarządu spośród członków Rady Fundacji.
 4. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 5. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zarządu
 6. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 7. W razie potrzeby Rada Fundacji może podejmować uchwały także bez zwoływania posiedzenia, korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną) oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy członkowie Rady Fundacji mają możliwość oddania głosu i wyrazili zgodę na taki sposób podejmowania decyzji.
 8. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą rezygnacji, choroby lub śmierci członka Rady, albo w skutek odwołania przez Zarząd Fundacji.

§ 20

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Wspieranie Zarządu w realizacji celów.
 2. Opiniowanie głównych kierunków realizacji celów Fundacji.
 3. Wydawanie opinii na temat bieżącej działalności Fundacji.
 4. MAJĄTEK FUNDACJI.

§ 21

1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym w wysokości 2500 zł(dwa tysiące pięćset złotych) z czego 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) na działalność statutową a 1000 zł (tysiąc złotych) na działalność gospodarczą.

§ 22

Dochodami Fundacji są:

1. Darowizny, spadki, zapisy, subwencje.

2. Odsetki bankowe i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego.

3. Dochody z działalności gospodarczej.

5. Dochody z praw majątkowych.

6. Dotacje, również z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, kontrakty, środki z funduszy publicznych, europejskich, granty, zlecenia usług, wpływy z ofiarności publicznej, wpływy z imprez organizowanych przez Fundacje.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

Dla efektywnego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 24

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 25

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 26

W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełnią członkowie Zarządu.

§ 27

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej działalności.

§ 28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym

Prezes Fundacji Szczęśliwej Drogi

Kamilla Gibas

Kamionka, 13 sierpnia 2015r.