Statut

Statut ,,FUNDACJI SZCZĘŚLIWEJ DROGI”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Szczęśliwej Drogi” zwana w dalszej części Fundacją, działa na podstawie przepisów obowiązującej ustawy o fundacjach oraz niniejszego Statutu. 

§ 2

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

§ 4

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 
 2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister właściwy  
do spraw rodziny i polityki społecznej. 

II. CELE I DZIAŁANIA

§ 6

 1. Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania młodzieży, rodziny  
  i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym niepełnosprawnym oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,  
  w procesie usamodzielniania, a zwłaszcza budowanie poczucia własnej wartości, nabywanie umiejętności i kompetencji, a także rozwój społeczny i kulturalny.  
 2. Działalność pożytku publicznego prowadzona jest nieodpłatnie. 

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 1. pracę z młodzieżą metodą tutoringu; 
 2. naukę praktycznych umiejętności; 
 3. pracę w oparciu o różne metody mającą na celu wsparcie i rozwój samodzielności; 
 4. wsparcie procesu wchodzenia na rynek pracy; 
 5. programy stypendialne i szkoleniowe; 
 6. organizację wyjazdów edukacyjnych; 
 7. prowadzenie mieszkań chronionych; 
 8. pomoc społeczną, w tym pomoc finansową i rzeczową osobom w trudnej sytuacji materialnej; 
 9. prowadzenie działalności badawczej, szkoleniowej, warsztatowej i treningowej służącej podnoszeniu efektywności działań edukacyjnych, terapeutycznych i organizacyjnych; 
 10. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży pozostającej bez pracy; 
 11. wsparcie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości młodych ludzi; 
 12. promocję i upowszechnianie działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki; 
 13. organizację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz promocję i upowszechnianie kultury fizycznej 
  i sportu; 
 14. przeciwdziałanie patologiom społecznym; 
 15. budowanie współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą (konferencje, seminaria); 
 16. promocję i organizację wolontariatu; 
 17. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, kształtowanie postaw aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym; 
 18. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 

III. ORGANY

§ 8

 1. Zarząd składa się z maksymalnie 4 (czterech) członków, którzy są powoływani i odwoływani przez Fundatora. W wypadku Zarządu jednoosobowego, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji jednego członka Zarządu. W przypadku braku członków Zarządu i niepowołania nowych członków Zarządu przez Fundatora w ciągu 30 dni, członków Zarządu może powołać Rada Fundacji.  
 2. Prezesa Zarządu powołuje Fundator, a w przypadku jego śmierci Rada Fundacji.   

§ 9

Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony. Utrata mandatu członka Zarządu nie powoduje zakończenia kadencji pozostałych członków Zarządu.  

§ 10

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci albo wskutek odwołania członka Zarządu przez Fundatora. 

§ 11

Odwołanie członka Zarządu następuje w razie: 

 1. nienależytego wypełniania funkcji; 
 2. istotnego naruszenia postanowień Statutu; 
 3. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 12

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, w szczególności: 

 1. podejmuje decyzje co do kierunków i strategii działania Fundacji; 
 2. zarządza majątkiem Fundacji; 
 3. zatrudnia pracowników; 
 4. tworzy roczne plany finansowe i rzeczowe oraz sprawozdania z ich realizacji; 
 5. uchwala regulaminy i akty wewnętrzne; 
 6. dokonuje zmian Statutu. 

§ 13

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu Fundacji.  

§ 14

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.   

§ 15

 1. Rada Fundacji pełni funkcje nadzorcze. 
 2. Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, którzy są powoływani i odwoływani przez Fundatora. 
 3. Przewodniczącego Rady Fundacji wybiera Rada Fundacji. 
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci albo wskutek odwołania. 

§ 16

 1. Rada Fundacji odbywa posiedzenia co najmniej raz w roku. 
 2. Radę Fundacji zwołuje Prezes Zarządu, Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Rady Fundacji. 
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. 
 4. Rada Fundacji może podejmować uchwały także bez zwoływania posiedzenia, korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną) oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji mają zapewnioną możliwość oddania głosu i wyrazili zgodę na taki sposób podejmowania decyzji. 

§ 17

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: nadzorowanie działalności Zarządu;  

 1. wspieranie Zarządu w realizacji celów; 
 2. opiniowanie głównych kierunków realizacji celów Fundacji; 
 3. wydawanie opinii na temat bieżącej działalności Fundacji; 
 4. opracowywanie planów i strategii działalności Fundacji. 

IV. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 18

 1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski w wysokości 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) przeznaczony na działalność statutową. 
 2. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:  
 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku  
  do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, 
  z którymi członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji oraz pracownicy Fundacji organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”; 
 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 
 3. wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji; 
 4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  

§ 19

Dochodami Fundacji są: darowizny, spadki, zapisy, subwencje; 

 1. odsetki bankowe i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego; 
 2. dochody z praw majątkowych; 
 3. dotacje, również z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, środki z funduszy publicznych i inne. 

V. LIKWIDACJA

§ 20 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełnią członkowie Zarządu. 

Zarząd Fundacji Szczęśliwej Drogi

Kamilla Gibas Andrzej Gibas

Uchwała Zarządu  FUNDACJI SZCZĘŚLIWEJ DROGI z dnia 2.08.2019 roku w sprawie:  przyjęcia nowego brzmienia statutu