Terms and conditions

Regulamin świadczenia Usługi Płatności DotPay

I. Informacje wstępne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi Płatności DotPay.
 2. Usługi Płatności DotPay udostępniania jest przez:

Fundacja Szczęśliwej Drogi
ul. Pod Dębami 16
05-502 Kamionka
KRS: 0000588722
NIP: 1231307213 REGON: 363140292

nr rachunku bankowego Fundacji w mBank: 73114020040000340275964920

 1. Dane kontaktowe Fundacji:
  • a. ) adres pocztowy:

Fundacja Szczęśliwej Drogi
ul. Pod Dębami 16
05-502 Kamionka

 • b.) adres poczty elektronicznej:

biuro@szczeesliwejdrogi.org.

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  1. Fundacja – podmiot określony w pkt. 2, czyli Fundacja Szczęśliwej Drogi,
  2. Darowizna – nieodpłatne przekazanie środków pieniężnych przez Darczyńcę na rzecz Fundacji (umowa darowizny zgodnie z Kodeksem Cywilnym) za pośrednictwem dedykowanej strony obsługiwanej przez pośrednika w płatnościach internetowych spółkę DotPay,
  3. Darczyńca/Ty – osoba, która zaakceptowała warunki regulaminu, podała niezbędne dane osobowe celem dokonania Darowizny,
  4. Usługa Płatności DotPay/Usługa – umowa darowizny zawarta między Darczyńcą a Fundacją polegająca na przekazaniu Darowizny. Może dotyczyć darowizn jednorazowych, a także przekazywania darowizn cyklicznych np. 50 zł/miesięcznie (płatności cykliczne),
  5. DotPay – spółka Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 72, posiadającej nr KRS: 0000700791, NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, posiadająca status agenta rozliczeniowego, prowadząca system autoryzacji i rozliczeń na podstawie zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29. września 2008 r. nr 3/2008 oraz posiadająca zgodę na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3. września 2013 roku, nr wpisu do rejestru: IP14/2013, zarejestrowana w rejestrze usług płatniczych dostępnym pod adresem https://erup.knf.gov.pl/View/.

II. Rodzaje i zakres Usługi Płatności DotPay

 1. Usługa świadczona przez Fundację drogą elektroniczną polega na przekazaniu dowolnej kwoty pieniężnej w formie Darowizny przez Darczyńcę na rzecz Fundacji za pośrednictwem DotPay.
 2. W chwili złożenia zgodnego oświadczenia woli przez Darczyńcę, dochodzi do zawarcia umowy darowizny, do czego potrzebne jest m. in. zaakceptowanie przez Darczyńcę Regulaminu oraz wypełnienie odpowiednich pól z danymi osobowymi.
 3. Zawierając umowę darowizny z Fundacją oraz wskazując określony abonament (płatność cykliczną), Darczyńca wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne/kwartalne/roczne pobieranie przez DotPay z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości darowizny regularnej (płatność cykliczną). Darowizna będzie obierana przez serwis DotPay, zgodnie z wyborem Darczyńcy, raz w miesiącu/kwartalnie/rocznie. Nie dotyczy Darowizny jednorazowej, przekazanej tylko raz przez Darczyńcę na rzecz Fundacji.
 4. Zgoda, o której mowa w pkt. 3, dotyczy konkretnej Usługi płatności cyklicznej, oferowanej Darczyńcy przez Fundację. Zgoda ta nie jest domniemana. Zgoda może być udostępniana DotPay, o czym mowa w pkt. VII.8 Regulaminu.
 5. Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez DotPay S.A. pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnienia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Darczyńca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Fundacji, w ramach przekazywania regularnych Darowizn (płatności cyklicznych).
 6. Usługa Płatności DotPay skierowana jest do osób pełnoletnich. Tym samym Darczyńca zawierając umowę oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.
 7. Fundacja oświadcza, że nie będzie przyjmowała środków pieniężnych mających znamię pochodzących z przestępstwa.
 8. Darczyńca korzystając z Usług Płatności DotPay zapewnia, że przekazywane środki są wolne od wad prawnych, w tym pochodzą z legalnych źródeł.
 9. Korzystając z uzgodnionej metody komunikacji, Fundacja powiadomi Darczyńcę co najmniej 14 dni przed dokonaniem płatności cyklicznej, jeśli od ostatniej płatności upłynęło więcej niż 6 miesięcy, wygasł okres próbny, oferta wstępna lub promocja na usługę płatności cyklicznych, zmianie uległy zasady lub warunki wykonywania płatności cyklicznych i nie ograniczają się do zmiany terminów oraz wysokości pobieranych opłat.
 10. Fundacja informuje Darczyńcę o terminie płatności na 7 dni przed zbliżającym się terminem płatności cyklicznej.
 11. Fundacja informuje Darczyńcę o otrzymanej kwocie.
 12. W przypadku zmiany terminów i/lub wysokości Darowizny, zmiany sposobu obliczania Darowizny Fundacja ponownie pozyska zgodę Darczyńcy na realizację cyklicznych Usług Płatności DotPay według nowych warunków.

III. Wymagania techniczne Usługi Płatności DotPay

 1. Do korzystania z Usługi Płatności DotPay konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące warunki techniczne:
  1. komputer z połączeniem do Internetu (min. 512 kb/s) lub odpowiednio smartphone,
  2. aktualna przeglądarka stron internetowych np. Google Chrome, Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
  3. posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz klienta poczty elektronicznej,
  4. podanie prawidłowych danych (wolnych od błędu i literówek) w trakcie realizacji Usługi Płatności DotPay, w tym przejście pozytywnie weryfikacji
   (o której mowa w pkt. 6.d.),
  5. posiadanie środków na koncie oraz umożliwienie przez bank lub wystawcę karty dokonywanie płatności przez Internet, w tym zgodnie z określonymi limitami transakcji.
 2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera lub smartphona Darczyńcy.
 3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za odrębnych usługobiorców: DotPay i spółki
  z nim powiązane, oraz bank lub wystawcę karty Darczyńcy.
 4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne przez podmioty wskazane w pkt. 2.
 5. Transakcje w ramach Usługi Płatności DotPay (cyklicznych), będą realizowane tylko i wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu rejestracji Darczyńcy w serwisie Fundacji i systemach DotPay.
 6. Rejestracja, o której mowa w pkt. 5, będzie miała na celu uwierzytelnienie Darczyńcy zlecającego płatności cykliczne i będzie dokonywana w następujący sposób:
  1. chcąc dokonać płatności za Darowiznę w serwisie Fundacji, Darczyńca akceptuje warunki rejestracji umożliwiającej uruchomienie płatności cyklicznych,
  2. Fundacja przekieruje Darczyńcę do systemu DotPay, w którym dokona pierwszej płatności rejestrującej kartę do usługi płatności cyklicznych. Rejestracja karty odbywa się z użyciem metody uwierzytelnia karty kodem 3-D Secure. Dane kartowe będą w bezpieczny sposób przechowywane przez DotPay,
  3. po autoryzacji płatności (rejestracji karty), DotPay prześle do Fundacji unikalny numer identyfikujący Kartę i Darczyńcę (tzw. „Token”), pozwalający na wykonywanie kolejnych płatności cyklicznych zgodnie ze zleceniem Darczyńcy,
  4. rejestracja karty zostanie zakończona pozytywnie, o ile Darczyńca zostanie pozytywnie zweryfikowane przez DotPay.
 7. W przypadku odmowy autoryzacji płatności dla karty uprzednio zarejestrowanej, DotPay ponowi próbę obciążenia karty następnego dnia. Kolejne próby autoryzacji będą wykonywane 1 raz dziennie przez okres nie dłuższy niż 31 dni. W tym czasie Fundacja podejmie działania zmierzające do ustalenia z Darczyńcą problemów z obciążeniem karty.
 8. Bezpieczeństwo zapewniane przez Fundację:
  1. Fundacja, udostępniając usługi płatności cyklicznych, spełnia wymogi PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard,
  2. Fundacja zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia wszelkich danych związanych z procesowaniem transakcji płatności cyklicznych, w tym
   w szczególności dotyczących Tokenu, tak aby nie zostały wykorzystane przez osoby nieupoważnione, niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  3. każdy Darczyńca powinien posiadać swoje konto w serwisie Fundacji,
  4. konto Darczyńcy musi być zabezpieczone silnym hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków (w tym małej, dużej litery, cyfry lub znaku specjalnego). Hasła powinny być regularnie zmieniane, co najmniej w odstępach 90 dni poprzez link resetujący stare hasło, nowo generowane hasło powinno być odmienne od czterech ostatnio używanych haseł,
  5. konto Darczyńcy w serwisie Fundacji powinno być czasowo blokowane po 5 nieudanych próbach logowania.

IV. Odwołanie umowy

 1. Darowiznę można odwołać zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, m. in.:
  1. w przypadku odwołania niewykonanej darowizny – w każdej chwili, a przelanie środków może stanowić formę jej konwalidacji,
  2. w przypadku odwołania wykonanej darowizny – w przypadku, gdy Fundacja dopuściła się względem Darczyńcy rażącej niewdzięczności (przy czym istnieje ograniczenie roku od dnia, w którym dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego).
  3. z inicjatywy Fundacji, jeżeli tak nakazują przepisy prawa, np. w przypadku podejrzenia, że środki pochodzą z nielegalnych źródeł, zgodnie z odpowiednimi regulacjami, w tym unijnymi.
 1. Rezygnacja z płatności cyklicznych może nastąpić po kontakcie z Fundacją i potwierdzeniem dyspozycji rezygnacji przez osobę obsługującą wniosek Darczyńcy. Dyspozycję rezygnacji można wysłać na adres e-mail biuro@szczesliwejdrogi.org lub dokonać jej pod adresem https://fundacjaszczesliwejdrogi.org/rezygnacja
 2. Płatności cykliczne przestaną być dokonywane na skutek utraty ważności karty płatniczej. Gdy otrzymasz nową kartę, będziesz mógł ponownie regularnie wspierać Fundację określoną kwotą, do czego gorąco zachęcamy, gdyż liczy się każda złotówka.

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Usługi Płatności DotPay można składać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@szczesliwejdrogi.org
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności:
  1. opis sprawy, której dotyczy reklamacja,
  2. adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas wykonywania umowy darowizny. Darczyńca może również wskazać inny adres poczty elektronicznej (adres e-mail) na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli chce otrzymać odpowiedź na inny adres e-mail, niż podany podczas zapisania się na Usługę,
  3. wskazaną kwotę do przelewu i numer konta bankowego,
  4. inne informacje mogące pomóc w rozwiązaniu pozytywnie reklamacji.
 3. Reklamację prosimy składać za pośrednictwem podanego adresu e-mail, co przyśpieszy jej realizację. Weryfikacja Państwa osoby może spowodować wydłużenie czasu rozpatrywania reklamacji.
 4. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Darczyńca zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Darczyńca nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Fundacja Szczęśliwej Drogi zwróci się do Darczyńcy o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Należy uwzględnić, że Fundacja przy rozpatrywaniu Reklamacji może nie być właściwym do tego podmiotem. W wybranych przypadkach należy zwrócić się do DotPay, czyli spółki realizującą płatność zgodnie z ich regulaminem (zob. pkt VIII Regulaminu) lub do swojego banku lub wydawcy karty płatniczej.
 6. Fundacja odpowiedzialna jest za płatności cykliczne, jeśli kwota obciążenia jest wyższa niż kwota, na którą Darczyńca wyraził zgodę na płatności cykliczne.
 7. Fundacja na bieżąco będzie informowała DotPay o każdym nieuznaniu reklamacji Darczyńcy dotyczącej płatności cyklicznej oraz o powodach braku uznania roszczeń Darczyńcy.

VI. Tryb zmiany Regulaminu

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Darczyńcę przez umieszczenie na stronie internetowej www.szczesliwejdrogi.org stosownej informacji w zakładce „Regulaminy”.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.szczesliwejdrogi.org w zakładce „Regulaminy”, w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie
  i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Darczyńca.

VII. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Szczęśliwej Drogi z siedzibą w Kamionce 05-502, ul. Pod Dębami 16, KRS: 0000588722NIP: 1231307213, REGON: 363140292, z którą można skontaktować się pisząc pod powyższy adres pocztowy, lub za pomocą adresu e-mail: biuro@szczeesliwejdrogi.org.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w celu wywiązania się z zawartej umowy Usługi Płatności DotPay,
  2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu zawarcia umowy darowizny,
  3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze m. in. związanych z rozliczeniami księgowymi oraz podatkami.
 3. Dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usługi Płatności DotPay (w tym umowy darowizny) do czasu odwołania darowizny, a w innym zakresie, zgodnie z przepisami prawa (np. w kwestii podatkowych do 6 lat).
 4. Podane dane osobowe są wymagane celem wykonania umowy zgodnie z przepisami prawa. Bez ich podania nie byłoby możliwe wykonanie przelewu bądź zawarcia umowy darowizny.
 5. Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a jeżeli stwierdzi, że jego dane przetwarzane są w sposób nieprawidłowy, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Wszelkie prawa Darczyńca można realizować przesyłając odpowiednie żądanie na adres Fundacji: biuro@szczesliwejdrogi.org.
 7. Odbiorcą danych niezbędnych do realizacji Usługi, jest DotPay oraz firma obsługująca naszą stronę Internetową:

CLIVIO KATARZYNA MESZKA

ul. Romańska 14

97-330 Sulejów

NIP: PL7712782209

REGON: 101620724.

 1. W przypadku gdy zgodzisz się dokonywać darowizny cyklicznych na rzecz Fundacji
  (w ramach Usługi Płatności DotPay cyklicznych), będziemy przechowywać informację o wyrażonej przez Ciebie zgodzie na taką regularną formę płatności. Zgodę będziemy przechowywać przez cały czas dokonywania płatności regularnych, a także do przedawnienia roszczeń, gdy odstąpisz od tej umowy. Dodatkowo jesteśmy zobowiązani na podstawie umowy z DotPay, aby móc sprostać regulacjom prawnym, przekazać informację spółce DotPay o tym, że wyraziłeś zgodę, aby Twój rachunek mógł być legalnie obciążany ustaloną kwotą darowizny.

VIII. Regulacje DotPay

 1. Należy mieć na uwadze, że jednym z odbiorców Twoich danych osobowych jest DotPay, co ma związek z dokonaniem darowizny, gdyż nie jest możliwe wykonanie umowy darowizny w inny sposób za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dlatego celem realizacji umowy przekazujemy dane osobowe do pośrednika w płatności – DotPay, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. W związku z wykonywaniem płatności elektronicznych za pomocą wybranych sposobów dostarczanych przez DotPay, przedmiotowe usługi świadczy DotPay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-522) przy ul. Wielickiej 72. Autoryzacja płatności odbywa się zgodnie z wymaganiami banku Darczyńcy lub wydawcy karty płatniczej.
 3. Przy realizacji Usługi Płatności DotPay (czyli wykonaniu umowy darowizny) rozliczenia transakcji kartą płatniczą i przelewem internetowym przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay, zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.
 4. Aktualny regulamin płatności oraz polityka prywatności DotPay będzie dostępny w trakcie realizowania płatności.
 5. Celem dopełnienia należytej staranności, pomimo zapisu wskazanego w pkt 4, podajemy dostępny na dzień 20 listopada 2019 r.:
  1. regulamin płatności DotPay https://ssl.dotpay.pl/t2/cloudfs1/magellan_media/regulamin_platnosci
  2. politykę cookies i politykę prywatności DotPay http://www.dotpay.pl/polityka-plikow-cookies/
  3. klauzulę informacyjną DotPay, który staje się odrębnym Administratorem danych osobowych, w chwili gdy Państwo przekazują za jego pośrednictwem środki pieniężne na rzecz Fundacji https://ssl.dotpay.pl/t2/cloudfs1/magellan_media/rodo
 6. Za wykonanie przelewu za pośrednictwem DotPay Fundacja nie pobiera dodatkowych opłat. Wszelkie dodatkowe płatności mogą wynikać z tabeli opłat i prowizji banku Darczyńcy.
 7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 8. W uzgodniony sposób Fundacja przekazuje Darczyńcy informację zawierającą wybrany rodzaj Usługi Płatności DotPay (jednorazowy lub cykliczny), która pozwoli jednoznacznie zidentyfikować Darowiznę. Ponadto informacja ta powinna zawierać:
  1. datę wygaśnięcia płatności cyklicznej, wraz z ostatnim obciążeniem Usługi Płatności DotPay,
  2. cenę całościowej kwoty Darowizny przekazanej na rzecz Fundacji, stanowiącą sumę wszystkich płatności cyklicznych,
  3. kwotę pojedynczej płatności cyklicznej w przypadku stałej wartości lub
  4. informację o sposobie wyliczenia cyklicznej opłaty, jeśli nie ma możliwości odgórnego obliczenia stawki opłaty.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 15 grudnia 2019 r. i zastępuje wszystkie dotychczasowe uregulowania dotyczące Usługi Płatności DotPay.