ZAPYTANIE OFERTOWE – KOREPETYCJE Z MATEMATYKI

AKTUALIZACJA 07.03.2023 R.

Działając w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Fundacja Szczęśliwej Drogi Oddział w Łodzi w ramach projektu pt. „Dobry Początek współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy RPLD.09.01.01-10-006/A/19-00 i ponoszący wydatki w ramach ww. projektu zgodnie z Zasadą konkurencyjności przeprowadziła Zapytanie Ofertowe na usługę Korepetycji z matematyki. Poniżej przedstawiamy protokół oraz rozstrzygnięcie postępowania:

  1. Protokół z postępowania: POBIERZ TUTAJ
  2. Rozstrzygnięcie ogłoszenia: POBIERZ TUTAJ

W związku z realizacją przez Fundację Szczęśliwej Drogi w partnerstwie z Miastem Łódź/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi i  Fundacją Robinson Crusoe projektu pn. „Dobry początek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr RDLP.09.01.01-10-A006/19-00 zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi Korepetycji z matematyki, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją:

  1. Ogłoszenie: POBIERZ TUTAJ
  2. Zapytanie ofertowe: POBIERZ TUTAJ
  3. Załącznik nr 1- Formularz oferty – korepetycje z matematyki: POBIERZ TUTAJ
  4. Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu: POBIERZ TUTAJ
  5. Załącznik nr 3- Oświadczenie o braku powiązań między Wykonawcą a Zamawiającym: POBIERZ TUTAJ
  6. Załącznik nr 4- Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym: POBIERZ TUTAJ
  7. Załącznik nr 5 – Wykaz osób do realizacji zamówienia: POBIERZ TUTAJ

Projekt „Dobry Początek” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ciag-znakow-fe-rp-wl-ue-kolor-2021-1-1024x108.jpg

Powrót do aktualności