Zapytanie ofertowe na usługę warsztatów wyjazdowych

W związku z realizacją przez Fundację Szczęśliwej Drogi w partnerstwie z Miastem Łódź/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi i Fundacją Robinson Crusoe projektu pn. „Dobry początek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr RDLP.09.01.01-10-A006/19-00 zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi: Warsztaty wyjazdowe dla Uczestników Projektu”, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją: Warsztaty wyjazdowe „Poznaj swoje mocne strony” – 2 wyjazdy x 4 dni.

Zmiana Opisu przedmiotu zamówienia w części I i IV. W związku ze zmianą Opisu przedmiotu zamówienia przesunięto termin składania ofert na dzień 27.10.2023 do g.16.00.

  1. Zapytanie ofertowe: POBIERZ TUTAJ
  2. Załącznik nr 1- Opis zamówienia: POBIERZ TUTAJ
  3. Załącznik nr 2- Formularz oferty: POBIERZ TUTAJ
  4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków: POBIERZ TUTAJ
  5. Załącznik nr 4 i 4 a – Oświadczenie o braku powiązań między Wykonawcą a Zamawiającym: POBIERZ TUTAJ
  6. Załącznik nr 5 i 5a – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: POBIERZ TUTAJ
  7. Załącznik nr 6 – Wykaz osób do realizacji zamówienia: POBIERZ TUTAJ
  8. Załącznik nr 7 – Wykaz usług: POBIERZ TUTAJ
  9. Załącznik nr 8 – Wzór umowy: POBIERZ TUTAJ

Projekt „Dobry Początek” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ciag-znakow-fe-rp-wl-ue-kolor-2021-1-1024x108.jpg
Powrót do aktualności