ZAPYTANIE OFERTOWE – usługi Terapeuty prowadzącego terapię uzależnień indywidualną i grupową

W związku z realizacją przez Fundację Szczęśliwej Drogi w partnerstwie z Miastem Łódź/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi i  Fundacją Robinson Crusoe projektu pn. „Dobry początek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr RDLP.09.01.01-10-A006/19-00 zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi Terapeuty prowadzącego terapię uzależnień indywidualną i grupową, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją:

  1. Zapytanie ofertowe: POBIERZ TUTAJ
  2. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy (wzór). POBIERZ TUTAJ
  3. Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu. POBIERZ TUTAJ
  4. Załącznik nr 3- Oświadczenie o braku powiązań między Wykonawcą a Zamawiającym. POBIERZ TUTAJ
  5. Załącznik nr 4- Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym
    z wyłonieniem Wykonawcy. POBIERZ TUTAJ

Projekt „Dobry Początek” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Powrót do aktualności