ZAPYTANIE OFERTOWE – usługi Trenera prowadzącego Grupy Wsparcia dla młodych rodziców

AKTUALIZACJA: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: usługi Trenera prowadzącego Grupy Wsparcia dla młodych rodziców, będących uczestnikami projektu „Dobry początek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zamawiający: Fundacja Szczęśliwej Drogi oddział w Łodzi, ul. Wschodnia 69 lok 2 U, 90-266 Łódź, NIP: 1231307213, REGON: 363140292.

 1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego do oceny (cena oferty brutto-100%) ofertę następującego Wykonawcy:

Gabinet Psychologiczny EMPATIA Justyna Gralewska-Sęk, NIP: 7282421991, REGON: 385121596,
z siedzibą 91-844 Łódź, ul. Zbożowa 9.
Oferent zaproponował cenę 85,00 zł brutto/ 1 godz.

Cena zaproponowana przez oferenta nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia. Oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym z dnia 28.02.2022 r.

 1. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono jedną ofertę.

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Dotyczy: usługi Trenera prowadzącego  Grupy Wsparcia dla młodych rodziców,  będących uczestnikami projektu „Dobry początek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany przez Fundację Szczęśliwej Drogi w partnerstwie z Fundacją Robinson Crusoe i Miastem Łódź/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi w okresie 01.06.2020-31.05.2023 (nr RDLP.09.01.01-10-A006/19-00). Skierowany jsest do usamodzielniających się i przygotowujących do usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej w Łodzi. Grupą docelową są Wychowankowie Łódzkiej Pieczy Zastępczej w wieku od 14 do 26 lat. Zajęcia prowadzone są w języku polskim w formie pracy indywidualnej, spotkań mentorskich, wsparcia  w usamodzielnieniu, oparte o autorską metodę pracy Fundacji Szczęśliwej Drogi.

Zamwiający: Fundacja Szczęsliwej Drogi oddział w Łodzi,  ul. Wschodnia 69 lok 2 U, 90-266 Łódź, NIP: 1231307213, REGON: 363140292.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie lub realizacja usługi w formie własnej działalności gospodarczej.

Okres: marzec 2022- maj 2023.

Ilość osób prowadzących Grupy: 1 (Trener)

Liczba godzin: min. 4 h/mies.

Miejsce realizacji: świetlica o nazwie Siłownia Szczęśliwej Drogi w Łodzi przy ul. Wschodnia 69 lok 2U.
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na realizację usługi Trenera prowadzącego Grypy wsparcia dla młodych rodziców w ramach projektu „Dobry Początek”.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na realizację usługi Trenera prowadzącego Grypy wsparcia dla młodych rodziców w ramach projektu „Dobry Początek”.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

 1. Zapewnienie Uczestnikom  projektu „Dobry początek”  udziału w Grupach Wsparcia  dla młodych rodzców  w celu podniesienia kompetencji rodzicielskich i wychowawczych;
 2. Prowadzenie  zajęć  w języku polskim w formie warsztatów w  okresie od  dnia zawarcia umowy do 31.05.2023 r. dla około 30 osób.
 3. Zapewnienie terminowej, sprawnej i prawidłowej realizacji zajęć;
 4. Opracowanie programu zajęć  w oparciu o potrzeby Uczestników projektu będących młodymi rodzicami lub osobami spodziewającymi się dziecka  (np. wymiana doświadczeń związanych z  rodzicielsktem i wychowaniem  dziecka, wsparcie w okresie przygotowania do pororodu i po nim, budowanie i zmacnianie relacji z partnerem/partnerką, dbanie o formę i higienę ciała, zdrowy styl życia, pielęgnację dziecka, elementy pierwszej pomocy i in.);
 5. Możliwość zapraszania do nieodpłatnego udziału w warsztatach ekspertów/specjalistów, tj. Pedagoga, Pediatry, Położnej, ratownika medycznego  i in.
 6. Realizację zajęć w świetlicy o nazwie Siłownia Szczęśliwej Drogi w Łodzi,  w soboty lub w dni powszednie w godzinach 8-20, zgodnie z możliwościami oraz potrzebami UP (planuje się zapewnienie wolontariuszy do opieki nad dziećmi w trakcie zajęć);
 7. Sporządzanie na bieżaco  dokumentacji  z przeprowadzonych zajęc (listy obecności, zakres tematyczny, ew. rekomendacje)
 8. Sporządzenie  sprawozdania końcowego, podsumowującego  ten rodzaj wsparcia.
 9. Współpracę z kadrą zarządzającą projektem „Dobry początek”.

Przedmiot zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej,
85311200-4 – Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych,
85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne,
80560000-7 – Usługi szkolenia w zakresie zdrowia i pierwszej pomocy.

II. WYMAGANIA  I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Kwalifikacje kierunkowe: ukończenie form doskonalenia zawodowego uprawniające do prowadzenia danego wsparcia (kwalifikacje zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne);
 3. Doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie może być krótsze niż 1 rok.;
 4. Posiadanie aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych;
 5. Dostarczenie  wszystkich  dokumentów, o których mowa w Rozdziale III niniejszego ogłoszenia, zgodnie
  z wymaganiami.
 6. Akceptacja treści zapytania bez zastrzeżeń oraz wypełnienie  i złożenie w terminie oferty zgodnej z Formularzem ofertowym stanowiącym  Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego wraz z Załącznikami

 Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole i z uczestnikiem wieloproblemowym;
 2. Odporność na stres;
 3. Sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, dokładność, komunikatywność.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

III . WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV zawierające informacje o wykształceniu i doświadczeniu, opatrzone klauzulą  i podpisem zgodnie
  z wymaganiami zawartymi w Rozdziale IV.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie (potwierdzone za zgodność
  z oryginałem)  przygotowane zgodnie z opisem w Rozdziale IV.
 3. Aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (prowadzony przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy)
 4. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli dotyczy)
 5. Wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1  oraz następujące Załączniki:
  • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu
  • Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań między Wykonawcą a Zamawiającym
  • Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z wyłonieniem Wykonawcy

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej www.szczesliwejdrogi.org .
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w formie elektronicznej.
 3. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
 4. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
 5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. W przypadku podmiotów gospodarczych Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa(ją) na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać umocowanie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony do oferty.
 6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dane zamówienie.
 7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wymienić swoją ofertę.
 8. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien zostać sporządzony w formie pisemnej i podpisany przez Wykonawcę lub osobę posiadającą pisemne umocowanie od Wykonawcy do dokonania tej czynności (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. Wniosek należy złożyć w zamkniętym nieprzezroczystym opakowaniu opisanym w sposób właściwy dla oferty, z dopiskiem odpowiednio: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA OFERTY”, w miejscu i terminie właściwym dla składania ofert.
 9. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.
 10. Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 11. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
 12. Oferta musi zawierać następujące elementy:
  • Wypełniony Formularz ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego;
   W Formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę za jedną godzinę  brutto świadczenia usługi Trenera Grup Wsparcia dla młodych rodziców (w cenę należy wkalkulować wszelkie koszty związane z realizacją usługi).
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego;
  • Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych między Wykonawcą a Zamawiającym – zgodnie
   z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego;
  • Klauzulę informacyjna i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO) w celu związanym  z wyłonieniem wykonawcy  zgodnie z Załącznikiem nr 4;
  • CV Wykonawcy oraz dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie min. dyplom ukończenia studiów  lub inne równoważne dla danego kraju (kopia potwierdza za zgodność z oryginałem) oraz dokumenty potwierdzające doświadczenia, kwalifikacje (certyfikaty, zaświadczenia/ inne*: kopie referencji i/lub kopia/kopie umowy o pracę i/lub kopia/kopie umowy cywilnoprawnej potwierdzające spełnienie kryterium doświadczenia zawodowego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. Zamawiający dopuszcza zamazanie w umowach o pracę lub umowach cywilnoprawnych danych dotyczących wysokości wynagrodzenia i innych danych niezwiązanych z przedmiotem zamówienia (skany lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
   CV musi zawierać następującą klauzulęNiniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Szczęśliwej Drogi z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie  113/115  na  poczet  potrzeb  niezbędnych  do  prawidłowego rozstrzygnięcia Zapytania ofertowego. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie”.
   CV oraz zgoda RODO (Załącznik nr 4) muszą być podpisane przez osobę, której załączone CV dotyczy.
 13. Dokument określający status prawny Wykonawcy (aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – dotyczy osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 14. Pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
 15. Aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych  prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Brak jakiegokolwiek oświadczenia lub dokumentu wymienionego w Rozdziale V spowoduje wykluczenie Wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia.
Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postepowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
Oferta niepełna lub niezgodna z treścią Zapytania ofertowego  zostanie odrzucona.

V. INFORMACJE O WYKLUCZENIU

Z możliwości realizacji zamówienia wykluczeni są Oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub
z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:

 1. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. (Oświadczenie – Załącznik 3 do zapytania ofertowego).

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie  Zamawiającego:
  • w formie pisemnej (osobiście lub listownie) na adres Fundacji Szczęśliwej Drogi oddział w Łodzi, ul. Wschodnia 69 lokal 2U 90-266.
   Oferty powinny być dostarczone w oryginale, w zamkniętych kopertach oraz opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem: Dot. zapytania ofertowego Usługa Trenera  prowadzącego Grupy Wsparcia dla młodych rodziców w projekcie “Dobry Początek”.
  • w wersji elektronicznej na e-mail: ilona.ogrodowczyk@szczesliwejdrogi.
   W  tytule  wiadomości  e-mail  prosimy  o  wpisanie: Usługa Trenera  prowadzącego Grupy Wsparcia dla młodych rodziców w projekcie “Dobry Początek”.
 2. W przypadku ofert nadesłanych pocztą lub złożonych osobiście, o przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Fundacji Szczęśliwej Drogi w Łodzi, a nie data wysłania przesyłki
 3. W przypadku ofert nadesłanych drogą elektroniczną decyduje data i godzina wpływu wiadomości odnotowana na serwerze Zamawiającego.
 4. Osobami do kontaktu są:

4. Termin składania ofert upływa  z dniem 07.03.2022 roku, godz. 23.59.

    Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT

Cena oferty brutto za 1 godzinę  – 100%

VII. WYBÓR OFERTY

 1. Spośród ofert zostanie wybrana 1 oferta na usługę Trenera  prowadzącego Grupy Espacia dla młodych rodziców w projekcie Dobry Początek .
 2. W przypadku niezłożenia odpowiedniej liczby ofert umożliwiającej  wybór zgodnie z wyżej wymienionymi kryteriami, Zamawiający zobowiązuje się wybrać wśród ofert pozostałych wg. kolejności uzyskanych punktów.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, których oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert spośród ofert nieodrzuconych przez Zamawiającego.
 4. W przypadku otrzymania tej samej liczby punktów przez dwóch i/lub więcej Wykonawców, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z niniejszymi Wykonawcami poprzez spotkanie z Wykonawcami.
 5. Forma zatrudnienia: świadczenie usługi w formie własnej działalności gospodarczej lub umowy zlecenia.

VIII . TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania Wykonawcy złożona ofertą wynosi 14 dni od wpływu terminu składania ofert.

Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wyznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

IX.  ZAŁĄCZNIKI:

 1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy (wzór). POBIERZ TUTAJ
 2. Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu. POBIERZ TUTAJ
 3. Załącznik nr 3- Oświadczenie o braku powiązań między Wykonawcą a Zamawiającym. POBIERZ TUTAJ
 4. Załącznik nr 4- Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym
  z wyłonieniem Wykonawcy. POBIERZ TUTAJ
 5. CV wykonawcy  wraz z kserokopią  dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe,  uprawnienia zawodowe (skany lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
  1. Aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych  prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

* niepotrzebne skreślić

Projekt „Dobry Początek” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Powrót do aktualności